Liên hệ nhanh
Họ tên: (*)
Email: (*)
Điện thoại: (*)
Tiêu đề: (*)
Gửi tới bộ phận:(*)
Nội dung: (*)
Mã bảo mật (*) Mã chống spam Thay mới
**Xin vui lòng điền đầy đủ những nội dung được đánh dấu sao (*)
482â19 635ờ Thứ haià 06:35 EDT Thứ hai, 14/10/2019HVT10   Đoàn thể   Văn bản

Thi đua yêu nước

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/11/2012 01:55 - Người đăng bài viết: hvt10 | Đã xem: 17418
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÀ GIÁO VÀ LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2012 - 2013
Thi đua yêu nước

Thi đua yêu nước

 

Thi đua yêu nước

NỘI DUNG
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
TRONG CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÀ GIÁO VÀ LAO ĐỘNG

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

NĂM HỌC 2012 - 2013


          Năm học 2012-2013 năm học thứ tư ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nỗ lực thực hiện chủ đề “Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường”, là năm học thứ hai toàn Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Chủ đề năm học của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường, mở rộng mô hình trường học tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và thế giới”.
          Quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/02/2012 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, nhà giáo và lao động. Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, nhà giáo và lao động toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phát huy tích cực những thành quả đạt được, quán triệt đầy đủ tình hình và nhiệm vụ của năm học, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Hai không”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“; phát động sâu rộng việc thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012” và “Xây dựng nông thôn mới” mà trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức; giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống, sống trung thực, nhân ái, phát huy năng lực tư duy sáng tạo của học sinh, phấn đấu xây dựng một thế hệ học sinh thành phố có trí tuệ, có thể lực, văn minh, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập quốc tế; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, triển khai thực hiện Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố; tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, quản lý các trường quốc tế và các cơ sở có yếu tố nước ngoài; nhân rộng các mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; động viên, củng cố và tăng cường niềm tin của đội ngũ nhà giáo, học sinh và phụ huynh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ.
2. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực triển khai thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”; củng cố mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL giáo dục thành phố, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ, đảm bảo điều kiện tốt cho lực lượng sư phạm phát triển mạnh về qui mô và chất lượng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị giáo dục thông qua việc tham gia xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hoặc Đại hội Công nhân viên chức, mở rộng các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp; thực hiện tốt việc xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động, tăng cường trao đổi đối thoại để hiểu biết các thông tin, hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong đơn vị góp phần xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững.
            3. Tập trung xây dựng tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu tất cả trường học đều có chi bộ và kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn, đội trong các trường ngoài công lập.
4. Tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đền ơn đáp nghĩa với nội dung tập trung tổ chức tốt việc chăm lo cho nhà giáo và lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chế độ, chính sách nhằm cải thiện đời sống cho nhà giáo và lao động; thực hiện tốt phong trào toàn ngành chăm lo cho giáo dục ngoại thành và các tỉnh bạn, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo mọi cơ hội học tập cho con em nhân dân; xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, giáo dục ngoài giờ.
            5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu giáo dục, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ nhà giáo và lao động nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố; chú trọng công tác xét khen thưởng kịp thời, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, có tác dụng nêu gương, giáo dục và tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành và cộng đồng xã hội. Tiếp tục tổ chức tốt việc chia cụm, đăng ký giao ước thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các mô hình tiên tiến để giao lưu, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, làm cơ sở đánh giá sức vươn lên của từng đơn vị, tạo cho phong trào thi đua trong cụm mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.
            Năm học 2012-2013 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm học góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.
Với sự quan tâm chăm sóc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo và lao động trong Ngành tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm góp phần xây dựng trường học hiệu quả và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013.
 
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Nguồn tin: Sở Giáo Dục TP Hồ Chí Minh

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn